voorwaarden

» voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR VIDEO-WERKEN

1. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzetwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt op zich inhouden dat hij al onze hiernavermelde verkoops – en dienstvoorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken en diensten van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar.

2.Betaling

a) Onze facturen  voor leveringen van goederen en diensten zijn contant betaalbaar bij levering van het bestelde goed of het afgewerkt product, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen en op de door A Precious Moment Productions aangegeven wijze.

c) De betalingen moeten geschieden in Euro (EUR/€).

d) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.

e) Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is Indigo Media gerechtigd interesten te vorderen van 1,5 % per maand. Bovendien zal in dit geval de koper als schadebeding en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 75€. De gerechtelijke rente en de eventuele procedurekosten in het bedrag van deze verhoging zijn niet inbegrepen en eveneens ten laste van de klant.

f) Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de mede-contractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden en geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.

g) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.

h) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan de voorziene brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van betaling, de boete en bevoegdheid.

i) Bij de eerste levering eigent A Precious Moment Productions zich het recht toe de gangbare betalingstermijnen en voorwaarden te wijzigen.

3. Prijs

Behoudens afwijkend beding zijn de prijzen vastgesteld op basis van de kostprijs en wisselkoers op dat ogenblik. Voor zover na datum van onze offerte op voormeldde wijzigingen plaatsvinden kunnen ook prijzen naar verhouding worden gewijzigd. Indien het gaat om levering van diensten zullen de prijzen vastgesteld worden vòòr aanvang en levering van de diensten en zijn ze onderworpen aan de mogelijke wijzigingen zoals bij levering van goederen inclusief de mogelijke wijziging wanneer de aard van het werk de overeengekomen prestaties, doelstellingen en afwerking voorbijschrijdt of tekortkomt. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant. Onze prijzen, bestekken en prijsoffertes zijn berekend op basis van de huidige lonen en kosten. Bij levering van diensten op lokatie wordt een verplaatsingsvergoeding in rekening gebracht. Bij annulatie van de bestelling door de klant zal een annulatievergoeding gevorderd worden, ten belope van 20% van de waarde van de bestelling met een minimum van 75€.

4. Protesten en Geschillen

Protesten tegen facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met vermelding van factuurnummer en datum. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op overeenkomst en gesloten met A Precious Moment Productions. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van rechtsgebied Antwerpen bevoegd.

5. Ontbinding

De koper, cliënt of opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst in geval A Precious Moment Productions om welke reden ook, haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

6. De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de cameraman(nen) aanwezig moeten zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen evenement tot het einde van het evenement, eventuele pauzes inbegrepen.

7. Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt of om een aan de cliënt te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Indien zulks gebeurt binnen een termijn van 30 dagen voor de productiedag is miniumum 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

8. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

9. Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan Indigo Media. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

10. Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, beschadiging van videobanden, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,… ) kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

11. De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

12. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de cliënt en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

13. De eventuele verplichtingen ten overstaan van auteursrechtenorganisaties (vb.SABAM) vallen volledig ten laste van de cliënt.

14. Alle producties van Indigo Media vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. Indigo Media zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen.

15. De cliënt die een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt verondersteld als zijnde hiertoe gerechtigd.

16. Indigo Media zal de beelddragers (bvb, mini DV, dvd of videotapes) of geluidsdragers (bvb CD, MD, audiocassettes, LP’s) door de cliënt in bruikleen gegeven om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van Indigo Media de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

17. Leveringen worden niet teruggenomen.

18. Behoudens voorafgaande overeenkomst, zal Indigo Media gemaakte opnames slechts bewaren gedurende tien dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van Indigo Media. Indien de cliënt gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient men dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames zullen bewaard worden.